Integritetspolicy

Sektioner

Vad är en personuppgift?

Varför VinYang samlar in information?

Vilken information samlar VinYang in?

Hur länge lagrar VinYang dina uppgifter?

Lämnar VinYang ut uppgifterna till någon annan part?

Dina rättigheter

Tillsynsmyndighet

Kontakt

Ändringar

På VinYang värnar vi om våra besökares personliga integritet. Här ger vi dig en översiktlig beskrivning av hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser igenom detta innan du använder någon av våra tjänster, vid frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär.

VinYang hänvisar till domänen vinyang.com.

När du använder VinYang:s olika digitala tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder VInYang:s tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och VinYang är inte ansvarig för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som gör att en nu levande fysisk person går att identifiera. Exempel på sådan information är namn, adress och e-postadress. VinYang samlar inte in känsliga uppgifter från sina besökare, så som religiös eller politisk åskådning eller hälsoinformation.

Varför VinYang samlar in information?

VinYang samlar in information för att kunna erbjuda dig våra digitala tjänster, kommunicera och för att förbättra våra tjänster. För att kunna fullgöra ett avtal med dig då du exempelvis är intresserad av våra nyhetsbrev eller om du köper något från oss behöver VinYang samla in uppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla denna tjänst eller produkt. All lagring av dina personuppgifter sker på laglig grund och vi samlar aldrig in mer uppgifter om dig än vad vi faktiskt behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för marknadsföring eller för att erbjuda dig produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Du har dock möjlighet att när som helst kräva att vi upphör med direkt marknadsföring till dig, detta kan du göra genom att kontakta oss på VinYang.

Vilken information samlar VinYang in?

Vi samlar in följande information:

Hur länge lagrar VinYang dina uppgifter?

VinYang lagrar dina uppgifter så länge vi har ett pågående förhållande till dig som kund, det vill säga fram till dess att en produkt eller tjänst blivit levererad. Vi kan även komma att behålla uppgifterna under en tid efter att detta förhållande avslutas för att erbjuda andra produkter eller tjänster som vi tror du kan vara intresserad av. VinYang kan även komma att lagra dina uppgifter under en längre period i de fall detta krävs av annan lagstiftning, till exempel för bokföringsändamål eller om det krävs för att vi ska kunna tillvarata våra juridiska intressen i en pågående juridisk process.

Lämnar VinYang ut uppgifterna till någon annan part?

För att vi ska kunna leverera den produkt eller tjänst som du beställt kan VinYang komma att överföra dina personuppgifter till underleverantörer eller till en aktör utanför den Europeiska Unionen (EU) t.ex. digitala verktyg för utskick av nyhetsbrev och dylikt. Om detta görs ansvarar VinYang för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Vi kan även lämna ut dina uppgifter om tvingande lagstiftning finns om detta, exempelvis till en myndighet. VinYang säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att kräva ut vilken information som finns lagrad om dig hos VinYang. Vi ska lämna ut denna information inom en månad från det tillfälle då du kom in med din begäran. Denna period kan förlängas med upp till två månader om skäl för detta finns, VinYang bär då ansvaret att informera dig om detta. Informationen ska ges till dig kostnadsfritt men om en begäran är komplicerad eller på annat sätt tidskrävande kan VinYang ta ut en mindre administrativ avgift. I vissa fall kan även VinYang vägra att lämna ut uppgifter.

Om du inte längre är intresserad av VinYang:s produkter och tjänster har du har även rätt att kräva att vi upphör med all lagring av dina personuppgifter, om detta sker kommer du raderas helt ur våra register (om inte tvingande skäl på grund av annan lagstiftning finns).

Du har även rätt att kräva att få felaktig information om dig rättad eller få dina uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har även rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från VinYang till annat företag, myndighet eller organisation (”rätt till dataportabilitet”), denna rätt är begränsad till de uppgifter som du själv lämnat till oss.

Om du som registrerad anser att VinYang inte uppfyller dessa krav har du rätt att lämna in klagomål till den myndighet som ansvarar för att VinYang lever upp till lagstiftningen. I detta fall är den myndigheten Datainspektionen.

Tillsynsmyndighet

Vår målsättning är att du, efter att ha läst denna policy, ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi arbetar därför också kontinuerligt med att säkerställa att vår behandling av personuppgifter till fullo sker i enlighet med gällande lagstiftning och då främst den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25 maj, 20118. Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Du kan läsa mer på datainspektionen.se.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Ändringar

Denna text kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid att ta del av på VinYang.com.